Zasady i warunki korzystania

Regulamin sklepu internetowego FRAMEX

obowiązujący od dnia  19.10.2015 roku

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www:sklep.framex.pl/ jest

prowadzony przez Magdalenę Goławską prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą Z.U.P.H. "FRAMEX I" Magdalena Goławska, 73-108 Morzyczyn ul. Szczecińska 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  CEIDG, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8541534438, numer Regon: 810947209

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: ul. Szczecińska 2 73-108 Morzyczyn

2) adres poczty elektronicznej: sklep@framex.pl

3) telefon, fax:+48 91 561 01 23 (opłaty za połączenie  zgodnie z pakietem taryfowym

                                                                         dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Framex - Magdalena Goławska prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą Z.U.P.H.

     "FRAMEX I" Magdalena Goławska z siedzibą w Morzyczynie, przy ul. Szczecińska 2, 73-108

     Morzyczyn, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  CEIDG posiadającą numer

     identyfikacji podatkowej NIP: 8541534438, numer Regon:810947209;

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Framex dostępny na stronie internetowej

     pod adresem sklep.framex.pl;

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku

     nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela

     ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba

     prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy

     prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności

     która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje

     rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Framex

     niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności

     który składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem

     Sklepu internetowego;

5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Framex wykona

     zamówienie złożone przez Klienta lub Konsumenta w Sklepie internetowym, dostarczy Towar

     swoim transportem lub powierzy zamówiony Towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia

     Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo  wolnych od

     pracy;

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem

    Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie

    Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia

    towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Framex przez Klienta

    lub oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących

    przedmiotem zamówienia;

8) Towar- asortyment produktów dostępny na stronach Sklepu sklep.framex.pl

 

3. Opis towaru na stronie  sklepu jest zgodny ze stanem faktycznym. Klient  ma możliwość zapoznać

    się z towarem poprzez jego opis dostępny na  stronie internetowej sklepu.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są bez wad,  fabrycznie nowe, lub

     wyprodukowane na zamówienie Klienta, z zastrzeżeniem ust 5. Produkty wykonane na

     zamówienie nie podlegają zwrotowi.

5. Część towaru oferowana jest do sprzedaży po demontażu, tzn. nosi cechy używania. Szczegółowe

     wyróżnienie tej grupy towarów oraz ich opis dostępne są na stronie sklepu.

6. Opis towarów ze wskazaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego,

     lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz

                   postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem

                   osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

    zakresie własnego użytku osobistego. Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania jego

                    treści w całości lub we fragmentach.

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu

     niezamówionej informacji handlowej.

 

8. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania

     zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych

     wymagań technicznych:

                1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci 

                   Internet;

                2) posiadanie przeglądarki internetowej:

                     a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną JavaScript

                        i Cookies lub

                     b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i

                       cookies lub

                     c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i

                        cookies lub

                     d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i

                        cookies lub

                     e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

 

             3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 2 Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Klient  dokonuje rejestracji na stronie internetowej Sklepu, tworząc

     indywidualne konto Klienta. Na potwierdzenie dokonania czynności rejestracji w Sklepie, Klient  

     otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres.

2. Przy tworzeniu konta Klienta, podaje on następujące dane: login, hasło, imię, nazwisko, adres

     e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy również NIP i numer

     REGON. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania FRAMEX nie będzie miało

     możliwości realizacji zamówienia. Wraz z tworzeniem  konta Klienta oświadcza on, że akceptuje

     treść niniejszego Regulaminu.

 

3. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się na konto Klienta,

    skonfigurowanie produktu, przeniesienie towarów do koszyka, potwierdzenie adresu do wysyłki ,   

    wybór sposobu dostarczenia Towaru, akceptację postanowień niniejszego Regulaminu , określenie

    sposobu płatności, wybór sposobu płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przycisku  „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE Z

    OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.  Klient oświadcza tym samym, że jest poinformowany, że złożone przez

    niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.           

5. Zamówienie stanowi złożoną FRAMEX przez Klienta ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży

    towaru za cenę podaną w opisie towaru oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Klient  zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zgłoszenia rejestracyjnego oraz koszyka

    prawidłowo, tj. uzupełniając wszystkie niezbędne dane oraz podając dane zgodne ze stanem

7. Jeśli dane zawarte w e-mailu „Zamówienie” są nieprawidłowe, Klient  w ciągu 24 godzin od

    otrzymania potwierdzenia zamówienia powinien skontaktować się z FRAMEX wysyłając na adres

    e-mail: sklep@framex.pl informację z prośbą o poprawienie lub uzupełnienie danych.

8.Umowa zawierana jest w języku polskim.

9. Jeśli towar zamówiony przez Klienta nie jest dostępny, FRAMEX niezwłocznie (nie później jednak

     niż w ciągu 10 dni roboczych) poinformuje o tym Klienta. FRAMEX dokona zwrotu całej otrzymanej

    od Klienta sumy pieniężnej lub po ustaleniu z Klientem  dokona realizacji zamówienia w najbliższym

    możliwym terminie.

 

§ 3 Ceny, formy płatności.

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towaru nie

zawierają  kosztów dostawy towarów, które podane są w kolejnych etapach składania zamówienia    w pozycji „WYSYŁKA” oraz są podane w § 4 ust. 8. Regulaminu.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena

 zamówionego towaru, ewentualne opłaty za dostawę oraz całkowita wartość zakupu znajdują  się  w koszyku oraz w pozycji zamówienia „PŁATNOŚĆ”.

3. FRAMEX zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania

    nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na

    stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny

    towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji

4. Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru Klienta: 

a) przelewem na konto bankowe FRAMEX PEKAO SA O/STARGARD SZCZECIŃSKI
    nr konta 52 1240 3901 1111 0000 4220 0703

    b) przy odbiorze w formie płatności za pobraniem;

    c) za pomocą płatności elektronicznych realizowanych przez PayU.

5. Do każdego zrealizowanego zakupu wystawiana będzie przez FRAMEX faktura VAT z danymi

    podanymi przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli dyspozycje w tej materii będą inne,

    należy skontaktować się z FRAMEX w celu przekazania potrzebnych informacji.

 

§ 4 Realizacja zamówień, dostawa towaru, koszty dostawy.

1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze,

    od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

2. Dostawa towaru odbywa się pod adres wskazany w zamówieniu, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Sprzedaż realizowana jest jedynie na terytorium Polski. Jeśli Klient  chce zamówić towar poza

    terytorium Polski powinien skontaktować się bezpośrednio z FRAMEX .

4. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego

    ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu

    internetowego lub za pomocą korespondencji e-mail. Jeżeli zamówienie nie wymaga dodatkowych

    wyjaśnień sklep przystępuje do jego realizacji bez kontaktowania się z Klientem lub Konsumentem.

5. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.

6. Czas przygotowania przesyłki w zależności od wyboru  sposobu płatności rozpoczyna się:    

    - w przypadku płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznej PayU S.A.:   

       w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zapłaty, przy czym dniem zapłaty ceny jest

       dzień uznania rachunku bankowego FRAMEX kwotą stanowiącą równowartość ceny

       zamówionego Towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki;
    - w przypadku płatności za pobraniem: w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu

       otrzymania potwierdzenia zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia ( w tym dostawy do Klienta)  uzależniony jest od rodzaju zamówionego

     towaru i wynosi:

    - okna typowe (białe) : 10 dni roboczych,

    - okna typowe (kolor standard*): 15 dni roboczych,

    - okna typowe (kolor nie standard) – od 20 do 30 dni roboczych,

    - okna „od ręki” : 5 dni roboczych,

    - drzwi „od ręki”:5 dni roboczych.

    * kolor standard: 6 rodzajów koloru: złoty dąb (51), orzech (21), Montana (63), dąb bagienny (25), 

      mahoń (26), antracyt (70).

8. Dostawa odbywa się za pomocą transportu własnego Framex lub firmy kurierskiej. Wszelkie

informacje na temat dostawy, w tym czas dostawy, umieszczone są w zakładce „WYSYŁKA” na stronie Sklepu. Miejsca odbioru Towaru oraz związane z tym koszty dostawy zostały podzielone na 3 strefy (mapka dostępna tutaj). W przypadku położenia miejsca odbioru zamówienia oddalonego od siedziby Framex w:  

      a) strefie 1 - dostawa gratis - transport własny Framex; czas dostawy: 5 dni roboczych,

      b) strefie 2 – koszt dostawy wynosi 125 zł brutto  - transport własny Framex, czas dostawy:5 dni

           roboczych,

     c) strefie 3 – Towar dostarczony przez firmę kurierską na podstawie wyceny zależnej od gabarytu

          i wagi oraz  odległości do miejsca zamówienia koszt dostawy zostanie ustalony podczas

          składania zamówienia lub podczas indywidualnego kontaktu z Klientem lub Konsumentem,

          czas dostawy: 5 dni roboczych.

 

9.   Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

10. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania

zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez Klienta i kuriera. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawnił się ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, kurier ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Telefon kontaktowy do Działu Obsługi Klienta przewoźnika znajdują się na stronach sklep.framex.pl

11. Tryb postępowania w przypadku uszkodzeń przesyłki podczas transportu określa Ustawa

       z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

12. W przypadku stwierdzenia szkody wynikłej podczas transportu z winy firmy kurierskiej,

       uszkodzony  towar należy wraz z protokołem szkody oraz dowodem zakupu odesłać na adres

                                                                                                                        

 

 

§ 5 Dane osobowe

1. Podanie przez Klienta danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

    na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

 jednolity Dz. U. z 2014 poz.1128 z późniejszymi zmianami ) informujemy, że:
      1) Administratorem danych osobowych jest FRAMEX,
      2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia tj. dostarczenia

towaru, wystawienia faktury, rachunku itp.  Administrator możekorzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców w szczególności firm kurierskich, firm

                realizujących płatności elektroniczne itp.) w celu realizacji zamówienia oraz korzystania ze

                sklepu internetowego. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są

                niezbędne do realizacji powyższych celów,
         3) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania

              usunięcia,
         4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem że jest niezbędne do

             zamówienia, w razie braku podania danych osobowych niemożliwe jest skuteczne wykonanie

             powyższych celów.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów Ustawy

    o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności:

         1) prawie do wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania oraz usunięcia;

         2) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

         3) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

         4) dobrowolności podania danych.

4. W razie wyboru opcji płatności elektronicznych dane osobowe Klienta  niezbędne do realizacji

     płatności przetwarzane będą przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

     NIP 779-23-08- 495, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII

     Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274399 Kapitał zakładowy: 4.000.000,00PLN

     w całości opłacony.

 

§6 Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w wypadkach:
     1) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

          według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
    2)  umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

         charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    3) w pozostałych wypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

         konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

2. W sytuacji gdy przepisy prawa pozwalają na zwrot towaru, zwracany Towar powinien zostać

    zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Konsument ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli korzysta z niego

     w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4. Gdy Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, to może tego dokonać bez podania

    przyczyny w terminie 14 dnia od daty objęcia Towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego

    osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie oświadczenia o

    odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2) dołączonego do towaru oraz dostępnego na stronie

    internetowej Sklepu i odesłanie FRAMEX oświadczenia:

- e-mailem na adres sklep@framex.pl,

- oryginału wypełnionego i podpisanego oświadczenia przesyłką pocztową na adres: Z.U.P.H.

"FRAMEX I" Magdalena Goławska, 73-108 Morzyczyn ul. Szczecińska 2 z dopiskiem: sklep   internetowy.

Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do FRAMEX najpóźniej w ostatnim dniu czternastodniowego terminu. Odesłanie oryginału dowodu zakupu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub z odsyłanym towarem spowoduje usprawnienie procesu realizacji zwrotu. Stosowne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawiera załącznik

 nr 1 do Regulaminu.

 

5. Zwrot Towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż

    w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu

    wystarcza odesłanie Towaru przed upływem ostatniego dnia terminu. Towar powinien zostać

    wysłany na adres FRAMEX: Z.U.P.H. "FRAMEX I" Magdalena Goławska, 73-108 Morzyczyn

    ul. Szczecińska 2Koszty wysłania ponosi Konsument. FRAMEX nieprzyjmuje żadnych przesyłek  

    odesłanych „za pobraniem”.

6.FRAMEX dokona zwrotu pełnej ceny towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

    użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże

    się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może wyrazić swoją zgodę w tym względzie

    w szczególności w treści oświadczenia o odstąpieniu. Wraz z pełną ceną towaru, FRAMEX zwraca

    Konsumentowi również koszt dostarczenia Towaru.  Konsumentowi zostaną zwrócone koszty

    towaru oraz koszty dostawy, które obejmują najtańszą jej opcję znajdującą się w ofercie Sklepu.

7. FRAMEX ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili

    otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania –

    w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient  dokonuje zwrotu towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie

    znajdują się w stanie określonym w punkcie 2 powyżej, bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób

    nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, FRAMEX zastrzega sobie prawo do

    odrzucenia zwrotu towarów i odmowy zwrotu ceny. 

9.W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

10. Klient  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta  w każdej chwili, bez

       podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Framex za pośrednictwem poczty

       elektronicznej na adres sklep@framex.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Framex

       wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem

       adresu poczty elektronicznej  (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie

11. Framex może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem

      14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 

     1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu  w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia

          niniejszego Regulaminu,

     2) korzystanie przez Klienta lub Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub

          dobre obyczaje,

     3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

     4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu niezamówionej informacji

          handlowej (spam).                   

 

12. Framex może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta

      przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta

      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie

      zarejestrowany w Sklepie.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak

       również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie

       skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również

       rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na

       prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

                                                                                                                                            

§ 7 Gwarancja i reklamacje

1. Produkty sprzedawane przez FRAMEX  są objęte gwarancją producenta. Warunki gwarancji

     znajdują się w dostarczanych wraz z Towarem dokumentach gwarancyjnych.

2. FRAMEX jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada z tytułu rękojmi

    za wady fizyczne i prawne Towaru. 

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową (art. 5561 § 1 K.c.).

4. Wada prawna polega na odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli sprzedana

     rzecz stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także

     jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia

     właściwego organu (art. 5563 K.c.).

5. FRAMEX odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Reklamacje z tytułu wady Towaru  można składać pisemnie na adres FRAMEX  Z.U.P.H. "FRAMEX I"  

    Magdalena Goławska, 73-108 Morzyczyn ul. Szczecińska 2z dopiskiem „serwis” lub  drogą

    elektroniczną:  sklep@framex.pl .poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

 

7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

     a) oznaczenie Klienta tj. jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres elektroniczny, nr telefonu.

     b) w przypadku Klientów- przedsiębiorców - nazwę i adres firmy, nr telefonu, adres mailowy oraz

         dane osoby upoważnionej do kontaktu.  

      c) nazwę produktu, datę wystąpienia niezgodności, jej opis,

      d) dowód zakupu.

 

8.  Przykładowy formularz reklamacyjny jest dostępny na stronie Sklepu. (wzór formularza)

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

    odstąpieniu od Umowy, chyba że FRAMEX niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla

    Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

    zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez FRAMEX albo FRAMEX nie

    uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

10. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument  może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

       usunięcia wady. FRAMEX jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad

       w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli kupującym jest

       Klient to FRAMEX może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także

       wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

 

12. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru  Klient  powinien odesłać do FRAMEX

       reklamowany Towar. Koszty przesyłki ponosi FRAMEX.

13. Konsument, który wykonuje żądania  odstąpienia od umowy  lub wymiany rzeczy na wolną od

       wad, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres FRAMEX. Koszty przesyłki, naprawy lub

       wymiany Towaru ponosi FRAMEX.

14. Jeśli ze względu na właściwości reklamowanego Towaru Klient nie może dostarczyć go FRAMEX,

       (dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione) powinien on poinformować

       FRAMEX w terminie określonym w ust 5 o zaistniałej wadzie w celu jej weryfikacji u Klienta. Klient

       obowiązany jest udostępnić dostęp do Towaru przedstawicielom FRAMEX  w miejscu, w którym

       Towar się znajduje.

15. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia

       uszkodzonego towaru wraz ze zgłoszeniem i dowodem zakupu lub od dnia zgłoszenia

       reklamacyjnego w sytuacji określonej w ust. 14.

16. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą

       być podstawą do skutecznej reklamacji zakupionego Towaru.

17. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność FRAMEX z tytułu rękojmi.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Formularze odstąpienia i reklamacji są jedynie wzorami, Klient może dokonać odstąpienia lub

    reklamacji bez użycia wzorów określonych przez FRAMEX.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od

     tego dnia.

3. FRAMEX zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym

     Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu FRAMEX,

     przy czym zmiany nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które

     realizowane będą na dotychczasowych warunkach.

4. Spory, jakie mogą powstać przy wykonywaniu umów sprzedaży rozstrzygane będą przez sądy

    powszechne zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa

    polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.

    z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy

    ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik

    nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do 

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Framex, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@framex.pl, numer telefonu do Biura +48 91 561 01 23, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@framex.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: Z.U.P.H. "FRAMEX I" Magdalena Goławska, 73-108 Morzyczyn ul. Szczecińska 2 z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Z.U.P.H. "FRAMEX I" Magdalena Goławska, 73-108 Morzyczyn ul. Szczecińska 2z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

Adresat:

Z.U.P.H. "FRAMEX I" Magdalena Goławska, 73-108 Morzyczyn ul. Szczecińska 2
e-mail: sklep@framex.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ____________

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów) ___________________________________________________

Adres

__________________________________________

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: _________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.__

 

 


Partnerzy